در سال 1364 كار صادرات مواد غذائی را با زعفران آغاز و به زودی با موفقیت های غیرقابل پیش بینی رو به رو شد كه تا امروز نیز بطور جدی ادامه دارد.