تحقيقات انجام شده در واحد تحقيق و توسعه شركت تكنوپان كو به شرح زیر می باشد:

1- استفاده از HPLC در آناليز و كنترل كيفيت زعفران

2- بهينه سازي شرايط توليد اسانس زعفران

3- بررسي راههاي افزايش ميزان سافرانال در زمان كوتاه

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1- استفاده از HPLC در آناليز و كنترل كيفيت زعفران (1379)

مجريان:‌ مهندس عباس همتي كاخكي-مهندس رعنا رزاقي.


چكيده :

كلاله ها خشك شده گلهاي گياه زعفران ( Crocus Sativus L.) به عنوان يك منبع توليد رنگ،‌ طعم و عطر و جايگزين مناسب رنگهاي سنتزي در مواد غذايي محسوب مي شود. محصول زعفران به عنوان يكي از اقلام صادراتي كشاورزي ايران بوده كه نقش عمده اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي خراسان مركزي و جنوبي دارد. در اين پژوهش به منظور ارزيابي تركيبات عامل كيفيت زعفران و همچنين جستجو و تشخيص رنگهاي سنتزي افزوده شده به زعفران از دستگاه HPLC استفاده گرديد.

در ارتباط با آناليز و كنترل كيفيت زعفران ميزان تركيبات رنگي ( كروسين و مشتقات آن ) پيكروكروسين و سافرانال توسط سيستم HPLC با استفاده از ستون فاز معكوس ( Reverse Phase ) و دتكتور U.V.Visible به ترتيب در طول موجهاي 330-254-442 نانومتر مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج اين بررسي نشان داد كه از HPLC به عنوان يك ابزار قدرتمند در تشخيص و تعيين كيفيت زعفران مي توان بهره گرفت.

در خصوص تشخيص و شناسايي رنگهاي مصنوعي افزوده شده به زعفران نيز از نمونه هاي زعفران حاوي رنگهاي سنتزي پس از استخراج، جداسازي رنگهاي افزودني توسط ستون پلي آميد،‌ نمونه هاي جدا شده بداخل ستون تزريق گرديد.

نتايج اين بررسي نيز نشاندهنده كارايي بسيار عالي HPLC در مقايسه با ساير شيوه هاي مرسوم در زمينه تشخيص رنگهاي افزودني مي باشد.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

2- بهينه سازي شرايط توليد اسانس زعفران (1381)

مجريان:‌ مهندس عباس همتي كاخكي - مهندس رعنا رزاقي.


چكيده:

فناوري استخراج و جداسازي اسانس زعفران به منظور استفاده از آن در مواد غذائي ، آرايشي و بداشتي و داروئي از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين طرح طي مراحل مختلف ابتدا راههاي افزايش ميزان سافرانال بوسيله روشهاي آنزيمي مورد بررسي قرار گرفت و سپس شرايط استخراج ، جداسازي و تخليص اسانس زعفران بهينه سازي گرديد. در نتيجه شرايط بهينه براي افزايش ميزان اسانس زغفران و شيوه مناسب جداسازي آن از زعفران مشخص گرديد.


3- بررسي راههاي افزايش ميزان سافرانال در زمان كوتاه (اسفند 1379)

مجريان: مهندس عباس همتي كاخكي – مهندس رعنا رزاقي.


چكيده:

در بازار رقابت كنوني محصولات صادراتي، توجه به خواسته و نياز مشتريان در راس مسائل مورد توجه توليد كنندگان قراردارد. از جمله نيازخاي برخي مشتريان در مورد زعفران وجود ميزان سافرانال بالا در آن مي باشد. در حال حاضر براي افزايش سافرانال معمولاً زعفران به مدت طولاني نگهداري مي شود كه اين كار به لحاظ اقتصادي به هيچ عنوان توجيه ندارد.

در اين تحقيق شيوه هاي مناسب اقتصادي و قابل عمل افزايش سافرانال در زعفران مورد بررسي قرار گرفته است. اين شيوه ها شامل:

- تاثير روشهاي مختلف خشكاندن زعفران در ميزان سافرانال.

- اثر ميزان رطوبت و درجه حرارت نگهداري در ميزان توليد سافرانال.

- مقايسه تاثير حرارت بر افزايش سافانال در زعفران رشته اي و پودر.

- بررسي تاثير شوك حرارتي بر افزايش ميزان سافرانال زعفران

- بررسي تاثير زمان حرارت دهي (شوك) بر افزايش ميزان سافرانال بوده است.


نتايج اين بررسي نشان داد كه هر يك از شيوه هاي ذكر شده مي تواند تا حدودي باعث افزايش ميزان سافرانال شود. انتخاب روش بر اساس نتايج بدست آمده بستگي به ميزان سافرانال مورد انتظار در محصول نهايي دارد.