محصولات اکسیر در انواع بسته بندهای یک کیلویی و ده کیلویی در سطح بازار عرضه میشوند.


1- بهبود دهنده آنزیمی نان باگت اکسیر

ویژگیهای محصول : تاخیر بیاتی ، افزایش حجم و قابلیت نگهداری گاز، نرمی بافت ، عطر و طعم دهی مطلوب

دوز مصرف : 100 گرم در هر کیسه 40 کیلویی آرد


2- بهبود دهنده آنزیمی نان باگت اکسیر ویژه

ویژگیهای محصول : تاخیر بیاتی ، افزایش حجم ، نرمی بافت ، مناسب برای انواع آردها ، رنگدهی ، عطر و طعم ، تسریع فرآیند تخمیر و افزایش قدرت نگهداری گاز

دوز مصرف : 80-60 گرم در هر کیسه 40 کیلویی آرد


3- بهبود دهنده آنزیمی نان باگت اکسیر 2

ویژگیهای محصول : تاخیر بیاتی ، افزایش حجم ، نرمی بافت ، رنگدهی مطلوب ، عطر و طعم ، تسریع فرآیند تخمیر ، افزایش قدرت نگهداری گاز

دوز مصرف :80 گرم در هر کیسه 40 کیلویی آرد


4- بهبوددهنده آنزیمی نان باگت اکسیر طلایی

ویژگیهای محصول : تاخیر بیاتی ، افزایش حجم ، نرمی بافت ، مناسب برای انواع آردها ، رنگدهی عالی پوسته ، عطر و طعم دهی نان، تسریع فرآیند تخمیر ، افزایش زمان نگهداری نان بعد از بسته بندی ، تسریع گسترش خمیر ، افزایش مقاومت خمیر در مقابل زدن طی فرآیند خمیرگیری ، مناسب برای انواع آردها

دوز مصرف :60 گرم در هر کیسه 40 کیلویی آرد


5- بهبود دهنده آنزیمی نان تست

ویژگیهای محصول : تاخیر بیاتی ، افزایش حجم ، نرمی بافت ، رنگدهی پوسته ، جلوگیری از آلودگیهای ثانویه ، بهبود بافت

دوز مصرف :10 درصد وزن آرد


6- بهبود دهنده آنزیمی نان تست 2

ویژگیهای محصول : تاخیر بیاتی ، افزایش حجم ، نرمی بافت ، مناسب برای انواع آردها ، جلوگیری از آلودگیهای ثانویه ، رنگدهی مناسب پوسته

دوز مصرف : 10 درصد وزن آرد


7- بهبوددهنده آنزیمی نان همبرگر

ویژگیهای محصول : تاخیر بیاتی ، افزایش حجم ، نرمی بافت ، رنگدهی پوسته ، جلوگیری از آلودگیهای ثانویه ، بهبود بافت

دوز مصرف : 10 درصد وزن آرد


8- بهبوددهنده آنزیمی نان همبرگر 2

ویژگیهای محصول : تاخیر بیاتی ، افزایش حجم ، نرمی بافت ، رنگدهی مناسب پوسته ، جلوگیری از آلودگیهای ثانویه

دوز مصرف :10 درصد وزن آرد


9- بهبود دهنده آنزیمی نان شیرمال

ویژگیهای محصول : تاخیر بیاتی ، افزایش حجم ، نرمی بافت ، رنگدهی پوسته ، جلوگیری از آلودگیهای ثانویه و افزایش ماندگاری ، بهبود بافت ، طعم دهی منحصر به فرد

دوز مصرفی : 60 گرم در هر کیسه 40 کیلویی آرد


10- بهبود دهنده آنزیمی نانهای سنتی

ویژگیهای محصول : تسریع در ورآمدن خمیر ، سهولت جمع کردن خمیر ، تاخیر بیاتی ، بهبود طعم و بافت محصول نهایی ، بهبود رنگ نان ، جلوگیری از شل شدن خمیر در طی فرآیند استراحت میانی ، کاهش میزان مصرفی نمک و خمیرمایه

دوز مصرفی : 50-25 گرم در هرکیسه 40 کیلویی آرد