اين گياه داراي گل های بنفش رنگ و بسيار زيبا با كلاله هاي سرخ رنگ و از تيره زنبقيان است. نام علمی این گیاه Crocus Sativus L. می باشد كه به گونه هاي بسيار متنوع در طبيعت يافت مي شود.

آن چيزي كه بيشتر مردم به عنوان زعفران مي شناسند تمام يا قسمتي از کلاله های معطر و خوش رنگ خشک شده این گیاه است.

زعفران از ارزشمندترينِ رُستنيهاي ايران است كه برخی محققان منشاء‌ آنرا از دامنه هاي الوند مي دانند. نخستين زعفران زارهاي جهان در زمان مادها در مناطق نهاوند،‌ همدان،‌ كرمانشاه و ... داير شد و سپس به نواحي قم و اصفهان و از آن پس كشت زعفران مرغوب در قهستان و قائنات خراسان تمركز يافت و سپس به مناطق ماوراء النهر و سواحل مدیترانه تسري پيدا كرد.

امروزه هم استانهای خراسان بيشترين و مرغوبترين زعفران جهان را توليد مي كنند. درمنابع مختلف باستانی بيش از پنجاه كلمه براي ناميدن اين گياه ثبت شده كه معروفترين آنها نام كُركُم يا كَركُم يا كُركيماس بوده است.


برخی از گونه های زعفران در طبیعت

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................