امروزه كاربرد زعفران در صنايع غذايي مختلف به عنوان رنگ دهنده و طعم دهنده تثبیت شده است. استفاده از زعفران در آمريكا جهت رنگ نمودن سوسيس، الئو مارگارين و شورتنينگ ها مجاز شناخته شده است.

رنگيزه آنتوسيانين گلبرگهاي زعفران كه رنگ بنفش گل را به وجود مي آورد را مي توان براي مصارف خوراكي و صنعتي به كار برد. همچنين برگ زعفران را مي توان به مصرف تغذيه دام رساند كه در اين موارد تحقيقاتي در ايران صورت گرفته است.