آن چیزی که ما به عنوان زعفران می شناسیم در واقع کلاله های زیبای این گل می باشد که خشک شده آن بصورتهاي مختلفي دربازار ارائه مي گردد كه شامل موارد زير مي باشد:


زعفران سرگل - زعفران پوشال - زعفران دسته - پودر زعفران

زعفران سرگل


آنچه که به نام «سرگل» می شناسیم در واقع سر کلاله ی زعفران است که کاملا قرمز رنگ می باشد.

در این نوع زعفران، کشاورزان هنگام خشک کردن کلاله ها قسمت های نارنجی و زرد رنگ ادامه کلاله را جدا می نمایند. این محصول در دنیا به نام (All Red) شناخته می شود.زعفران پوشال


در نوع، طول بیشتری از کلا له ها استفاده می شود، بطوریکه چند میلیمتر از قسمت زرد رنگ انتهای کلاله نیز مشاهده می شود. این زعفران در ایران با نام «پوشال» شناخته می شود زیرا در این نوع، در مرحله خشک شدن، رشته های کلاله شکل مجعد و در هم پیچیده بخود می گیرند.
زعفران دسته


این نوع زعفران دارای 70-75 درصد از کل طول کلاله زعفران می باشد که بصورت دسته شده خشک می شود که در ایران به زعفران «دسته یا دختر پیچ» شناخته می شود. این نوع زعفران در خارج از ایران به «Red & White» معروف است.

پودر زعفران
نوع دیگر زعفران، زعفران آسیاب شده و یا پودر زعفران است که در بسته بندی های مختلف قابل فروش می باشد.