جدا سازي: پس از برداشت گلها، كلاله و خامه را به گونه اي جدا مي كنند كه تمامي كلاله ها و دو تا چند ميلي متر از خامه (بسته به نوع زعفران مورد نظر) بدست آيد.

خشك كردن: كلاله هاي جدا شده را بر روي الكهايي كه كف آن داراي توري پارچه اي مي باشد با ضخامت حدود 1 سانتي متر پخش نموده و با استفاده از هيتر حرارتي مخصوص خشك مي كنند. متوسط زمان خشك كردن زعفران با اين روش حدود 45 دقيقه بوده و در مدت خشكانيدن حرارت هيتر تحت كنترل است و نبايد از 65 درجه سانتي گراد بالاتر برود.

بسته بندي: پس از خشك كردن و سورتينگ، زعفران آماده بسته بندي و عرضه مي باشد. عمده ترين عواملي كه در طي نگهداري زعفران مي توانند موجب تخريب و كاهش كيفيت آن شوند عبارتند از:

1- رطوبت محصول و رطوبت نسبي هوا

2- درجه حرارت محيط نگهداري زعفران

3- نور، به ويژه نور مستقيم خورشيد

4- اكسيژن